2024.

Financijski plan za 2024. godinu (.xls)
Financijski plan za 2024. godinu (.pdf)

2023.

Financijski plan za 2023. godinu (.xls)
Financijski plan za 2023. godinu (.pdf)
Bilješke uz financijski izvještaj za 2023. godinu
Godišnji financijski izvještaj za 2023. godinu
Odluka godišnje financijsko izvješće za 2023. godinu
Odluka o raspodjeli gubitka za 2023. godinu

2022.

Financijski plan za 2022. godinu (.xls)
Financijski plan za 2022. godinu (.pdf)
Bilješke uz financijski izvještaj za 2022. godinu
Godišnji financijski izvještaj za 2022. godinu
Odluka godišnje financijsko izvješće za 2022. godinu
Odluka o raspodjeli gubitka za 2022. godinu

2021.

Financijski plan za 2021. godinu (.xls)
Financijski plan za 2021. godinu (.doc)
Bilješke uz financijski izvještaj za 2021. godinu
Godišnji financijski izvještaj za 2021. godinu
Odluka godišnje financijsko izvješće za 2021. godinu
Odluka o raspodjeli gubitka za 2021. godinu

2020.

Financijski plan za 2020. godinu
Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja za 2020. godinu
Bilanca i račun dobiti i gubitka za 2020. godinu

2019.

Financijski plan za 2019. godinu
Bilanca i račun dobiti i gubitka za 2019. godinu
Izvješće o financijskom poslovanju i stanju društva za 2019. godinu

2018.

Financijski izvještaj za 2018. godinu
Izvješće o financijskom poslovanju i stanju društva za 2018. godinu
Odluka o pokriću gubitka za 2018. godinu
Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja za 2018. godinu

2017.

Financijski izvještaj za 2017. godinu
Izvješće o financijskom poslovanju i stanju društva za 2017. godinu
Odluka o raspodjeli dobiti za 2017. godinu
Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja za 2017. godinu